ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКРУРА

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ « БОРИСФЕН»

Органами управління кредитної спілки «Борисфен» є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія,кредитний комітет та правління. Вищим органом управління, повноважним приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.